Kopparnäs-Störsvikin virkistysalueen yleissuunnitelmatasoinen kehittämissuunnitelma on valmistunut. Siinä tarkastellaan virkistyskäytön kehittämistä koko virkistys- ja luonnonsuojelualuekokonaisuuden tasolla, johon kuuluu yhteensä yli 900 hehtaaria maata, ja rantaviivaa on yli 15 kilometriä. Uuvi ja Metsähallitus laativat kuitenkin erikseen tarkemmat käytön ja hoidon suunnitelmat hallinnoimilleen alueille. Näihin sisältyvät virkistyskäytön lisäksi myös luonnonhoidon suunnitelmien päivitykset tarvittavine selvityksineen.

Kopparnäs-Störsvikin vetovoimatekijöitä ovat luonto- ja maisema-arvot, mielenkiintoinen kulttuurihistoria sekä monipuoliset ulkoilumahdollisuudet. Alueen kävijämäärät ovat jatkuvasti kasvussa, joten suunnitelmallinen kehittäminen ja käytön ohjaaminen ovat kestävän käytön ehdottomia edellytyksiä. Kehittämistoimenpiteillä pyritään turvaamaan alueen luonto-, maisema- ja virkistyskäyttöarvoja, sekä takaamaan kävijöille turvallinen ja miellyttävä käyntikokemus. Lisäksi pyritään parantamaan alueen palveluita erilaisille käyttäjäryhmille.

Toteuttaminen vaiheittain ja tarpeen mukaan

Tulevat kehittämistoimenpiteet liittyvät virkistyskäytön peruspalveluiden parantamiseen, eikä suunnitteilla ole merkittävää uutta rakentamista tai uusia käyttömuotoja. Palveluiden mitoitusta suunnitellaan ennakoivasti, mutta toteuttaminen tehdään vaiheittain, tarpeen mukaan. Kehittämissuunnitelmatyössä osallistaminen on ollut yksi tärkeä osa prosessia, ja eri sidosryhmillä on ollut runsaasti mahdollisuuksia kommentoida ja vaikuttaa alueen kehittämisen linjauksiin.

Ensisijaisia kehittämistoimia ovat opastuksen parantaminen alueella sekä monipuolisen ja hyvin merkityn reittiverkoston kehittäminen, mikä ohjaa ja kanavoi virkistyskäyttöä alueella. Virkistyskäytön kannalta keskeisimpiin kohteisiin toteutetaan kävijöitä palvelevia retkeilyrakenteita.

Kehittämissuunnitelma luettavissa täällä