Till besökaren: spelregler i områden

Friluftsliv är underbart! Och det finns lika många sätt att njuta av den friska luften, de vackra landskapen samt de små och stora naturunderverken som det finns friluftsmänniskor. Somliga vill bara lägga sig ner på strandklipporna, titta på molnen som driver förbi och lyssna till vågornas kluckande, medan andra njuter av mera fartfylld framfart i naturen i form av till exempel traillöpning eller terrängcykling.

Friluftsliv kan utövas på olika platser såsom rekreations- och friluftsområden, nationalparker och andra naturskyddsområden. Nationalparker och andra naturskyddsområden har annorlunda regler och begränsningar när det gäller användningen av dem. Beträffande andra områden som inte är skyddsområden är grundprincipen att allemansrätten ska följas. Bekanta dig med allemansrätten i Finland och kom ihåg att frihet och ansvar går hand i hand.

För att alla ska kunna njuta av friluftslivet och naturen, sämjan ska bibehållas och friluftsområdena även i fortsättningen ska hållas i gott skick, bör vissa spelregler följas. Nedan har vi sammanställt markägarnas anvisningar för hur områdena får användas. Dessutom berättar vi på presentationssidan för varje område om relevanta regler som gäller det specifika området.

Ta hänsyn till andra friluftsmänniskor och behandla naturen och dess invånare med respekt!

ATT GÖRA UPP ELD

 • Att göra upp eld är endast tillåtet på angivna, för ändamålet byggda eldplatser.
 • Vid eldplatserna får du endast använda ved som levererats till platsen eller som du själv haft med dig.
 • När varningar för skogsbrand– och gräsbrand gäller är det förbjudet att göra upp eld på eldplatserna. Kontrollera alltid gällande varningar för skogs- och gräsbrand innan du tänder eld.
  • På Uuvis områden är det förbjudet att göra upp eld på alla eldplatser när varning för skogs- och gräsbrand gäller.
  • På kommunernas, städernas och Fortsstyrelsens områden är det endast tillåtet att göra upp eld i överbyggda eldplatser med rökkanal (till exempel kokskjul eller annan sluten kåta) under gällande varning för skogs- och gräsbrand.
 • Riskök och engångsgrillar jämställs med öppen eld på grund av risken för gnistor i enlighet med räddningslagens definition för öppen eld, så de får inte användas på Uuvis, kommunernas och städernas områden annat än på angivna, för ändamålet byggda eldplatser.
  • Fortsstyrelsen tillåter riskök på sina områden. Vid varning för skogs- och gräsbrand är det inte tillåtet att använda riskök.
 • Den som tände elden är alltid ansvarig för den och för att den inte kommer åt att spridas. Den som tände elden är även ersättningsskyldig för de skador elden orsakar om olyckan är framme.

ÖVERNATTNING

 • På rekreations- och friluftsområden är det tillåtet att tillfälligt övernatta inom ramarna för allemansrätten, t.ex. en övernattning på ett par nätter i terrängen är tillåten. Man får inte slå läger på gårdsområden, i närheten av gårdsområden, på odlingar eller andra områden som används för specifika ändamål.
 • På naturskyddsområden såsom i nationalparker kan man begränsa eller förbjuda tältning. Kontrollera begränsningar i anslutning till tältning i uppgifterna om destinationen.
 • På vissa friluftsområden kan det finns rekommendationer om speciellt lämpliga tältplatser.
 • Det är inte tillåtet att slå läger på parkeringsområden. Det räknas som ett läger om man placerar en stol utanför en husvagn eller skruvar ner stödfötterna på husvagnen.

FISKE

Mete och pilkfiske är tillåtet för alla åldrar om inget annat nämns i destinationens uppgifter. För att få spinnfiska bör personer i åldern 18–64 år erlägga en fiskevårdsavgift, som berättigar till fiske med ett spö. Mera information om fiske och fiskevårdsavgifter finns på sidan kalat.fi och information om fiskebegränsningar här.

 • På Uuvis friluftsområden vars stränder fortsätter till Uuvis vattenområden är det tillåtet att fiska med tre spön utan extra avgift när man fiskar sik från stranden. De vattenområden som Uuvi äger är utmärkta på områdenas kartor. Det är inte tillåtet att lägga ut bestående fångstredskap (t.ex. nät eller katsor) på Uuvis vattenområden.

ANDRA REGLER

På de flesta områden efterföljs principen för skräpfritt friluftsliv vilket betyder att besökarna ser till att föra bort sitt skräp från terrängen. En del områden har sopkärl till exempel i samband med startpunkterna. Se alltid till att du lämnar platserna i gott skick efter dig.

För att undvika slitage i terrängen rekommenderar vi att markerade leder används, när sådana finns. Detta är speciellt viktigt på naturskyddsområden eller områden med speciella naturvärden eller platser som är utsatta för slitage.

Man får plocka bär och svamp. Däremot får man inte skada floran och till exempel mossa, lav och jordmaterial får inte samlas in. Det är förbjudet att fälla eller skada träd.

Det är förbjudet att ha hundar okopplade på alla områden (jaktlag 53 §) utan särskilt tillstånd. Förbudet gäller året om. Det är förbjudet att låta hundar och andra sällskapsdjur simma på badplatser och badstränder.

Vilda djur får inte störas. För att trygga häckningsfriden bör landstigning och tältning undvikas på fågelskären under häckningstiden (5.4–31.7). Då man är ute på sjön bör man hålla tillräckligt skyddsavstånd och undvika att det uppstår stora svallvågor och onödigt oljud.

Enligt terrängtrafiklagen 4 § är det inte tillåtet att röra sig i terrängen med motorförsedda fordon utan markägarens lov. Observera även att det är förbjudet att parkera ett motorförsett fordon i terrängen.

Tilläggsuppgifter:

Allemansrätten
Etiket i friluftslivet (Forststyrelse)
Allmänna ordningsregler för Helsingfors stads friluftsområden