Information om området

Området har ingen service, så det passar för självständiga utflykter. Bilen kan lämnas på ett ställe där vägen breddats, men något egentligt parkeringsområde finns inte. Observera att man bör lämna plats för passerande bilar.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Antiaisenkannas är inte ett tillgängligt mål för rörelsehindrade. Områdets stigar är smala naturstigar.

Information till besökaren