Information om området

Området har ingen service, så det passar för självständiga utflykter. Bilen kan lämnas på ett ställe där vägen breddats, men något egentligt parkeringsområde finns inte. Observera att man bör lämna plats för passerande bilar.

Vägen som går genom området plogas på vinter.

Vid Antiasenkannas utfördes på vintern/våren 2020 naturvårdsåtgärder, som dels kan inverka på användningen av området.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Antiaisenkannas är inte ett tillgängligt mål för rörelsehindrade. Områdets stigar är smala naturstigar.