Information om området

I närheten av parkeringsplatsen finns infotavla och toalett.

Området plogas inte på vinter.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Det saknas service för rörelsehindrade på området. Det finns en del höjdskillnader och stigarna är smala och ojämna.

Information till besökaren