Information till besökaren

I närheten av parkeringsplatsen finns infotavla och toalett.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Det saknas service för rörelsehindrade på området. Det finns en del höjdskillnader och stigarna är smala och ojämna.