Information om området

OBS! Arbetet med skyltarna på områdets stamleder fortsätter och pågår.

Kopparnäs-Störsvik frilufts- och naturskyddsområde består av två delar: Kopparnäs på Ingåsidan och Störsvik som ligger i Sjundeå. Uuvi och Forststyrelsen administrerar olika delar av området, som dock sköts som en sammanhängande områdeshelhet – sammanlagt nästa 800 hektar mark och över 15 km obebyggd strandlinje!

Det finns flera rastplatser med möjlighet att göra upp eld alldeles i närheten av stranden i Kopparnäs-Störsvik. Den vackraste utsikten ut till havs hittar man högt uppe på Rävbergets topp samt vid den lägre belägna utsiktsplatsen på Bergudden. Bergsområdet mellan utsiktsplatserna lämpar sig väl för vandring och beundran av havsutsikten.

Till friluftsområdet hör förutom det vidsträckta fastlandet, flera öar och holmar som båtfolk och paddlare kan bekanta sig med. Stora Halsö är Kopparnäsområdets största ö, som har en brygga, bojar och förtöjningsringar på nordspetsen. Vattnets djup vid bryggan är ca 1,5 meter. I närheten av bryggan finns en eldplats och en toalett. På ön finns även en liten bastu som fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Bekanta dig med Uuvis basturegler. Områdets övriga holmar har ingen service, men lämpar sig väl för självständiga utflykter. Under försommaren är det dock viktigt att inte störa häckande fåglar, som trivs bra i området.

På Kopparnäs bergsområden i inlandet häckar i maj-juni den sällsynta och skyddade trädlärkan. Av den orsaken är det speciellt viktigt att hålla hundarna kopplade.

På Kvarnträsks naturskyddsområde är det förbjudet att tälta och att göra upp läger. Det är också förbjudet att röra sej på vattenområdet mellan den 15.4-15.7.

Vägar och parkeringsplatser plogas på vinter. Vedunderhåll även på vintern.

Leder

Klobbackankierros 2,7 km

Man kan motionera längs Klobbackankierros som går runt Klobbacka på öppna berg och genom skog. Start- och returpunkten ligger vid i ändan av Klobbackavägen och rundan är 2,7 km lång. Stigen är utmärkt med orange färg och delvis med stålstolpar. Leden går på längs en smal, icke belagd skogsstig som ställvis kan ha stenar och rötter.

Brändöskatans bulevard 2,9 km

Brändöskatans bulevard är en rundslinga som börjar och slutar vid Sandfjärdens strand. Leden är en relativt bred och jämn ”bulevard” längs havsstranden till Brändöskatan, varefter den dyker in i skogen och vidare till klipporna. I skogen och på klipporna förändras ledens karaktär från ”bulevard” till stig. Längs vägen finns en stenfot av ett gammalt torp innan besökaren kommer upp på Långmossaberget och kan beundra havslandskapet framför sig. Brändöskatans bulevard är utstakad med orangefärgade markeringar i träden eller på berget på skogs- och klippetapperna.

Cyckling

Kopparnäs-Störsviks omfattande område lämpar sig särskilt bra för cykling. Förutom på områdets sandvägar går det t.ex. lätt att cykla längs strandleden mellan Österviken och Sandfjärden, eftersom den till största delen består av en stig med hård botten. Längs den knappt två kilometer långa leden finns två små bergsområden. Även leden från reningsverkets parkeringsplats på Störsvikssidan till Sandviken är lätt att cykla med terrängcykel. Att ta sig runt hela Störsviks strandstig erbjuder däremot utmaningar för mera erfarna cyklister.

Alla leder på området Kopparnäs-Störsvik är flerbruksleder, så du kan röra dig längs leden både till fots och på cykel. Om du cyklar ska du beakta andra besökare och anpassa din hastighet efter situationen.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Berguddens utsiktsplats lämpar sig även för rörelsehindrade, eftersom rutten är jämn ända fram till stranden. I närheten av Berguddens parkeringsplats finns dessutom en handikapptoalett.

I Sandfjärden strandområden finns det service för rörelsehindrade: eldplats, skydd, vedskujl och toalett.

Tilläggsinformation

Kopparnäs-Störsvik har en färggrann och fascinerande historia. Kopparnäs herrgård var i tiderna känd för sin stora handelsäppelträdgård. Idag finns endast stenfötterna kvar av de gamla byggnaderna och torpen. Efter krigen, under den sovjetiska arrendetiden, brann fastlandet nästan helt. Störsvikssidan besparades däremot och där är skogen avsevärt äldre. Gravrösen från bronsåldern påminner även om gångna tider.

Imatran Voima köpte i slutet av 1960-talet Kopparnäs, som planerades till byggnadsplats för ett kärnkraftverk. Planerna gick i stöpet, men energibolaget använde området bl.a. för utbildnings- och forskningsändamål och för personalens rekreation. På de sydliga klipporna testade man vindkraftverk, vars grunder är synliga än idag. På området odlades även energivide, som på grund av sin effektiva spridningsförmåga idag ger gråa hår åt områdets skötare.

Kopparnäs och Störsviks områden kom i Uuvis och Forststyrelsens besittning åren 2003 och 2009. Sedan dess har de, i egenskap av allmänna friluftsområden, tjänat alla vänner av havsstrandsnatur, vars betydelse växt sig allt större i och med att en obebyggd strandlinje med åren mer och mer blivit en raritet i Nyland.

Området utvecklas för närvarande och under kommande år kommer det att omvandlas till ett friluftsområde som bättre och mångsidigare kan betjäna olika användare – målet är att bli ett av Nylands mest anmärkningsvärda marina besöksmål.