Utvecklingsplanen på plannivå för Kopparnäs-Störsviks rekreationsområde är klar. I den granskas utvecklingen av rekreationsanvändningen inom hela rekreations- och naturskyddsområdet, som totalt omfattar mer än 900 hektar mark, med en kustlinje på mer än 15 kilometer. Uuvi och Forststyrelsen sammanställer dock för de områden de förvaltar separata, mer exakta planer för användningen och skötseln. Dessa innefattar utöver rekreationsanvändning också uppdateringar av planerna för naturvården, inklusive nödvändiga utredningar.

De främsta attraktionsfaktorerna i Kopparnäs-Störsvik är natur- och landskapsvärdena, den intressanta kulturhistorian samt de mångsidiga möjligheterna för utomhusaktiviteter. Antalet besökare i området ökar fortlöpande, och därför är en planmässig utveckling och en styrning av användningen absoluta förutsättningar för att området ska kunna användas på ett hållbart sätt. Genom utvecklingsåtgärder försöker man trygga områdets natur-, landskaps- och rekreationsanvändningsvärden samt garantera en säker och angenäm besöksupplevelse för besökarna. Man försöker dessutom förbättra områdets tjänster för olika användargrupper.

Tjänsterna förverkligas stegvis, efter behov

De kommande utvecklingsåtgärderna hänför sig till förbättring av bastjänsterna för rekreationsanvändningen. Det planeras inget betydande nybygge eller nya användningsformer. Dimensioneringen av tjänsterna planeras proaktivt, men förverkligas stegvis, efter behov. I utvecklingsplaneringen har en viktig del av processen varit att engagera berörda parter, och olika intressentgrupper har haft gott om möjligheter att kommentera och påverka riktlinjerna i områdesutvecklingen.

En av de främsta utvecklingsåtgärderna är att förbättra skyltningen inom området och att bygga ett mångsidigt och väl markerat nätverk av leder så att rekreationsanvändningen kan styras och kanaliseras inom området. Vid de objekt som är mest centrala för rekreationsanvändningen byggs konstruktioner för utflyktsändamål för besökarna.

Öppna Utvecklingsplanen här