Utvecklingen av friluftstjänsterna har inletts på Sandfjärdens strandområde. Utvecklingsåtgärderna hör till projektet Sandfjärden kaikille (Sanka), vars målsättning är att göra strandområdet ännu mera fungerande och lockande som besöksmål med beaktande av olika besöksgruppers behov och önskemål. Med projektets utvecklingsåtgärder säkras områdets natur-, landskaps- och friluftsvärden samt garanteras besökarna en trygg och angenäm upplevelse. Beaktandet av tillgänglighet och möjlighet till tillämpad friluftsmotion spelar en stor roll.

Sanka är en fortsättning på Kopparnäs-Störsvik utvecklingsprojekt, i vilket en översiktsplan för utvecklingen av hela frilufts- och naturskyddsområdet uppgjordes. Sandfjärdens betydelse som en av knutpunkterna i hela friluftsområdet är av stor vikt.
Sanka-projektet får finansiering av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och finansieringen har beviljats via Leader-Pomoväst. Projektet räcker till slutet av år 2021.

Förnyelserna på området

Nya konstruktioner för friluftsanvändning, ny skyltning och parkeringsplats byggs på Sandfjärdens strandområde. Utöver detta utförs landskapsgestaltning och naturskötsel. Två eldplatser byggs på området varav den ena är tillgänglig för rörelsehindrade. Till den tillgängliga eldplatsen hör även två tillgängliga tak som fungerar som rastplatser och som erbjuder skydd mot väder och vind. Områdets nya vedskjul och toalett kommer även att göras tillgängliga för rörelsehindrade.

Slutdelen av den lättillgängliga stigen som leder från den bergiga strandzonen i Kopparnäs södra del till Sandfjärden ändras.

Området får en infotavla som har en karta över Kopparnäs-Störsviks områdeshelhet med service samt information och anvisningar om hur man bär sig åt på området. Områdets service och dess läge märks i terrängen ut med skyltar och vägvisare. Informationen finns på flera olika språk. Skyltningen anvisar även besökarna att beakta naturvärdena och informerar om ärenden i anslutning till säkerhet och hur man allmänt agerar i området.

Parkeringen i Sandfjärdens området styrs cirka 150 meter bort från stranden, där man bygger ett nytt parkeringsområde. Trafikkontrollsystemet garanterar en tydlig och säker ankomst till området. Bussarna beaktas även i parkeringsarrangemangen och trafikstyrningen. För dem som kommer till området med personbil ordnas en möjlighet att för en stund stanna närmare stranden för att lämna av passagerare.

Tilläggsinformation:
Fältmästare Mikael Avellan
tfn 040 745 3295
mikael.avellan@uuvi.fi

Specialplanerare Silva Sallamaa
tfn 050 373 7450
silva.sallamaa@uuvi.fi